Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Koper die Consument is, gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met Painting Diamonds;
 3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
 4. Koper: degene met wie een Overeenkomst op afstand wordt gesloten, al dan niet zijnde een Consument;
 5. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Painting Diamonds ter beschikking stelt die een Consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 6. Painting Diamonds: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij via de website van Painting Diamonds of een ander door Painting Diamonds georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Painting Diamonds.

Artikel 2 - Identiteit van Painting Diamonds

Handelsnaam: Painting Diamonds / www.painting-diamonds.nl / NDN Commerce
Btw-nummer: NL860681361B01
KvK-nummer: 76573400
E-mailadres: info@paintingdiamonds.nl

Artikel 3 – Dienstverlening (Dropshipping)

 1. Painting Diamonds is een dropshipping onderneming. Dropshipping is een vorm van e-commerce, waarbij ondernemers producten in hun webshop aanbieden die ze zelf niet op voorraad hebben. Als een Koper zo’n product bij www.painting-diamonds.nl bestelt zal Painting Diamonds het product niet zelf verzenden, maar bestelt Painting Diamonds het bij de fabrikant of groothandel. Dat betekent dat wanneer de Koper een product koopt in de webshop www.painting-diamonds.nl, de Koper aan Painting Diamonds de opdracht (en machtiging) verstrekt om als bemiddelaar namens en voor rekening van de Koper het product te bestellen bij de leverancier van het betreffende product. De leverancier is niet gevestigd in de Europese Unie en zal het product rechtstreeks naar de Koper verzenden.
 2. Indien de Leverancier gevestigd is buiten Nederland wordt het product op naam van Koper ingevoerd. Eventuele bijkomende kosten, zoals invoer-btw en (douane)inklaringskosten komen voor rekening van Koper.
 3. De Koper die Consument is kan zich voor de uitoefening van alle wettelijke rechten die hij tegenover de Leverancier heeft, wenden tot Painting Diamonds, mits in overeenstemming met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.
 4. Betaling van het aangekochte product verloopt via Painting Diamonds, die namens Koper zorgt voor betaling aan de Leverancier. De door Koper verschuldigde prijs is niet noodzakelijkerwijs gelijk aan door Painting Diamonds aan de Leverancier betaalde prijs. Een verschil tussen deze bedragen wordt alsdan beschouwd als vergoeding voor de door Painting Diamonds geleverde bemiddelingsdienst.

Artikel 4 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Painting Diamonds, bestellingen van een Koper bij Painting Diamonds en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand met een Koper (daaronder ook te verstaan: aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten). De toepasselijkheid van eventuele algemene of (inkoop)voorwaarden van wederpartijen van Painting Diamonds wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten met een Consument, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld of langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat de Consument deze op een eenvoudige manier kan opslaan op zijn computer of een andere duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.

Artikel 5 - Het aanbod

 1. Ieder aanbod heeft een beperkte geldigheidsduur, namelijk ofwel de duur waarop het aanbod op de website van Painting Diamonds wordt gedaan, dan wel tot het moment dat de betreffende producten niet langer voorradig zijn (“op is op”). Indien het aanbod onder specifieke voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Painting Diamonds is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Indien een overeenkomst tot stand is gekomen met Painting Diamonds zal deze de overeenkomst per e-mail bevestigen.
 3. Levertijden op de website van Painting Diamonds zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Painting Diamonds is niet gehouden aan een aanbod indien de Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 5. Alle afbeeldingen en specificaties en overige gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen bij onjuistheid en/of afwijkingen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst (tenzij het om zodanig wezenlijke afwijkingen van de essentiële productkenmerken gaat dat feitelijk sprake is van een ander product dan wat de Koper bestelde).
 6. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Painting Diamonds kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Artikel 6 - De prijs

 1. LET OP: omdat Painting Diamonds een “bemiddelaar” is zoals vermeld in artikel 3, zijn de in het aanbod vermelde prijzen exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Voor consumenten wordt derhalve een prijs exclusief btw, belastingen en kosten van verzending getoond.
 2. Koper is zelf verantwoordelijk voor de invoer en het afdragen van de btw en de eventuele invoerrechten van de door Koper gekochte producten. Koper wordt geacht in het bezit te zijn van de eventueel vereiste invoer- en/of betalingsvergunningen. Het ontbrekende of intrekken van deze vergunningen ontslaat Koper niet van de verplichting de zaken op de overeengekomen wijze af te nemen. Indien de zaken door Painting Diamonds niet ingeklaard worden verkocht, kan daaraan door een Koper niet het recht tot annulering van de order/bestelling worden ontleend. Indien Koper invoerrechten dient te betalen komen deze kosten geheel voor rekening en risico van Koper. Ook aan een wijziging van eventuele kwaliteitsvoorschriften en/of aan door derden gemaakte bezwaren tegen de zaken op de grond van octrooien, merken en andere rechten kan niet het recht tot annulering van de order/bestelling worden ontleend.
 3. De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. Eventuele voor- en nadelige verschillen ten tijde van aankomst, afscheep of aflevering komen ten gunste respectievelijk ten laste van Koper.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Painting Diamonds niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Painting Diamonds niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 7 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Painting Diamonds onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Painting Diamonds is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Painting Diamonds passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal Painting Diamonds daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Painting Diamonds kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Painting Diamonds op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Painting Diamonds zal bij het product of dienst aan een Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van Painting Diamonds waar de Consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 10. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Painting Diamonds aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Painting Diamonds worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Painting Diamonds zijn verstrekt, heeft Painting Diamonds het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
 11. Painting Diamonds is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Painting Diamonds is uitgegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Painting Diamonds bekend was.

Artikel 8 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Koper die Consument is, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan Painting Diamonds bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Painting Diamonds retourneren, conform de door Painting Diamonds verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Painting Diamonds. Het kenbaar maken dient de Consument te doen middels het Modelformulier. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht resp. het product niet aan Painting Diamonds heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 9 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Painting Diamonds dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Painting Diamonds dan wel de Leverancier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Consument is gebruikt tenzij de Consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Consument zelf is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 10 - Uitsluiting Herroepingsrecht

 1. De volgende producten zijn uitgesloten van het Herroepingsrecht:
 2. producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. producten die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Painting Diamonds geen invloed heeft;
 6. audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Koper de verzegeling heeft verbroken;
 7. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 8. producten die zijn vervaardigd op verzoek van Koper, conform specificaties van Koper;
 9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken 

Artikel 11 - Conformiteit en Garantie

 1. Painting Diamonds staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Painting Diamonds wijst er op dat op bepaalde producten, waaronder uiterlijke verzorgingsproducten, een beperkte houdbaarheidsdatum rust, welke te allen tijde op het betreffende product staat vermeld. Koper dient rekening te houden met deze houdbaarheidstermijn waarbinnen de kwaliteit en veiligheid van het product conform de garantie van de producent gegarandeerd kan worden.
 2. Een door Painting Diamonds, de Leverancier, een fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover Painting Diamonds kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Painting Diamonds schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van Painting Diamonds komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Painting Diamonds is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor enige individuele toepassing door de Consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. Bij een beroep op garantie zal Painting Diamonds, naar eigen keuze, zorgen voor vervanging of herstel. In geval van vervanging, verbindt Koper zich de vervangen zaak aan Painting Diamonds te retourneren.
 6. De garantie geldt niet indien:
 • De Consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Painting Diamonds en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 12 - Levering en uitvoering

 1. Painting Diamonds zal bestellingen van producten afhandelen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan Painting Diamonds kenbaar heeft gemaakt.
 3. Painting Diamonds zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Alle levertermijnen zijn echter indicatief, voor levering van producten die afkomstig zijn van buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen dan via de website opgegeven. Deze termijn is afhankelijk van de levertijd van de Leverancier. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Koper nimmer rechten ontlenen. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper die Consument is, heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden ten aanzien van de niet of niet binnen redelijke termijn leverbare producten. Painting Diamonds is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Painting Diamonds is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. Overschrijding van een termijn geeft de Koper geen recht op schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel zal Painting Diamonds het bedrag dat de Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Painting Diamonds zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het Herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Painting Diamonds.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Painting Diamonds tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf aangewezen en aan Painting Diamonds bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief/factuur geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan direct na het plaatsen van de bestelling (c.q. het aangaan van de overeenkomst).
 2. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Painting Diamonds te melden.
 3. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Painting Diamonds is gewezen op de te late betaling en Painting Diamonds de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Painting Diamonds gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Painting Diamonds kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 14 – Bepalingen inzake website en producten

 1. Painting Diamonds is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van haar website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 2. Painting Diamonds staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van door/namens Painting Diamonds verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 3. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Painting Diamonds vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Painting Diamonds binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 4. Painting Diamonds wijst uitdrukkelijk -voor zover wettelijk toegestaan- alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Kopers en derden die door onzorgvuldig, onjuist of onnodig gebruik van de producten (lichamelijke) schade hebben opgelopen. De producten dienen enkel en alleen conform de gebruiksinstructies gebruikt te worden. Ingeval van medicijngebruik dient Koper te allen tijde zijn huisarts te raadplegen.
 5. Enig advies dat over het gebruik van de producten wordt gegeven door Painting Diamonds is slechts algemeen en vrijblijvend van aard. Elke Koper dient zelf op eigen verantwoordelijkheid te beoordelen of het product voor hem geschikt is. Bij twijfel dient contact opgenomen te worden met de (huis)arts van Koper voor een beoordeling voor het gebruik in het specifieke geval.
 6. De uiterlijke verzorgingsproducten alsmede elektrische apparaten dienen buiten bereik van jonge kinderen gehouden te worden. Daarnaast dienen de producten bewaard te worden volgens de gebruiksvoorschriften per product bepaald. Painting Diamonds raadt aan om een deskundige te raadplegen alvorens de uiterlijke verzorgingsproducten te gebruiken in geval van zwangerschap, lactatie, medicijngebruik en bij twijfel over overgevoeligheid voor één van de ingrediënten.

Artikel 15 – Overmacht

 1. Painting Diamonds is niet aansprakelijk jegens Koper wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: (i) overmacht van toeleveranciers van Painting Diamonds, (ii) overheidsmaatregelen, (iii) elektriciteitsstoring, (iv) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatie faciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (v) natuurrampen, (vi) oorlog en terroristische aanslagen, (vii) algemene vervoersproblemen, (viii) werkstakingen in het bedrijf van Painting Diamonds en (ix) overige situaties die buiten invloedssfeer van Painting Diamonds vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Voor zoveel Painting Diamonds ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Painting Diamonds gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 16 – Klachten

 1. Bij klachten dient een Koper zich allereerst te wenden tot Painting Diamonds. Een klacht schort de verplichtingen van Painting Diamonds niet op, tenzij Painting Diamonds schriftelijk anders aangeeft.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Painting Diamonds, nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Painting Diamonds ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Painting Diamonds binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De Koper dient Painting Diamonds in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Painting Diamonds, zal Painting Diamonds naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 6. Een consument kan zich voor klachten ook wenden tot een geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Painting Diamonds en de Koper waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de Koper woonachtig is in het buitenland. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Painting Diamonds en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN

BEDRIJFSCONSTRUCTIE

Het aanbod van roerende raken op Website wordt niet verkocht door Websitehouder, maar door Verkoper. Bij aankoop van roerende zaken wordt daarom een contract gesloten tussen Koper en Verkoper. Websitehouder is dus zelf geen partij bij deze verkoopovereenkomst. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn tussen Verkoper en Koper zijn gemakshalve in dit document opgenomen. Nota bene: deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen Koper en Verkoper en derhalve niet inroepbaar jegens Websitehouder.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze bemiddelingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Website: beschikbaar gestelde platform bereikbaar via www.painting-diamonds.nl daaronder mede verstaan alle bijbehorende subdomeinen.
 1. Websitehouder: de onderneming Painting Diamonds die geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76573400.
 1. Koper: degene die een aankoop doet op bovengenoemde website. 
 1. Verkoper: onderneming die, hetzij als producent, hetzij als handelaar, roerende zaken verkoopt aan Koper.

ARTIKEL 2 – RECHTEN KOPER

Indien Verkoper gevestigd is in een land van de Europese Unie (EU), Noorwegen, Liechtenstein of IJsland is de Europese richtlijn Kopen op Afstand van toepassing. In deze richtlijn staan onder andere de volgende rechten en garanties:

 1. Verkoper dient Koper informatie betreffende belastingen, betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst duidelijk en schriftelijk te geven.

ARTIKEL 3 – AARD VAN DE BEMIDDELINGSDIENST

 1. Het aanbod van roerende raken op Website wordt niet verkocht door Websitehouder, maar door Verkoper. Bij aankoop van roerende zaken wordt daarom een contract gesloten tussen Koper en Verkoper. Websitehouder is dus zelf geen partij bij deze verkoopovereenkomst. 
 1. Via de Website worden bij derden, die al dan niet gevestigd in de Europese Unie, bepaalde roerende zaken gekocht. 
 1. De dienst die Websitehouder levert is een bemiddelingsdienst die wordt geleverd aan een derde. Bij bestelling van een roerende zaak via de Website, is Websitehouder gemachtigd als bemiddelaar, in naam van Koper en voor rekening van Koper, op te treden en de roerende zaak te bestellen bij de daadwerkelijke Verkoper van de betreffende roerende zaak.  
 1. Indien daadwerkelijke Verkoper gevestigd is buiten Nederland en hierdoor de betreffende roerende zaak ingevoerd dient te worden, geschiedt dit onder naam van Koper. Bijkomende kosten, zoals invoer-btw en (douane)inklaringskosten komen voor rekening van Koper. 

ARTIKEL 4 – BETALING

 1. De afwikkeling van de betaling van het aangekochte product verloopt via Websitehouder. Websitehouder draagt tevens zorg voor (door)betaling aan de daadwerkelijke Verkoper. 
 1. Het is mogelijk dat de op de Website vermelde prijzen verschillen van de bedragen die Websitehouder (door)betaalt aan de daadwerkelijke Verkoper. Het kan voorkomen dat Verkoper in de gelegenheid wordt gesteld het product, nadat het is aangeschaft door Koper, voor een lager bedrag in te kopen. Het verschil tussen het door Koper betaalde bedrag en het aan de daadwerkelijke Verkoper betaalde bedrag wordt in deze gevallen beschouwd als vergoeding voor de door Websitehouder geleverde bemiddelingsdienst aan de derde. 

ARTIKEL 5 – KLACHTENREGELING

 1. In het geval dat bij Koper ontevredenheid heerst over de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de (bemiddelings)overeenkomst, kan dit aan Websitehouder kenbaar gemaakt worden via de contactgegevens die vermeld staan op de Website. Elke melding die door Koper gemaakt wordt, wordt door Websitehouder met de meeste zorg en zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Websitehouder zal ten hoogste veertien dagen na ontvangst van de melding een inhoudelijke reactie geven aan Koper. 
 1. Koper kan zich bij ontevredenheid over de in lid 1 van dit artikel genoemde procedure wenden tot de geschillencommissie van het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Kleurverschil

Ondanks dat wij ons uiterste best doen om productfoto`s te maken die de kleuren van de painting diamonds zo realistisch mogelijk weergeven, kan het voorkomen dat de kleuren in het echt afwijken van de foto`s. Dit is derhalve geen argument om de painting diamonds terug te sturen.

Retour

Ben je toch niet helemaal tevreden met het nieuwe product? Wij verzoeken je dan vriendelijk je retour zo snel mogelijk na ontvangst aan te melden. Dat kan door een e-mail te sturen naar info@paintingdiamonds.nl. Vermeld daarin je naam, ordernummer en eventueel de reden van de retour. Dat laatste is niet verplicht. De retourkosten, de kosten die je hebt betaald voor het terugsturen van het product, zijn voor eigen rekening

Let op! Het is niet mogelijk om een diamond painting met eigen foto te retourneren.

Kijk voor meer informatie op: https://www.painting-diamonds.nl/pages/retourneren